logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok Prvni blok JE Temelin v provozu stav temelina 2.blok Druhy blok JE Temelin v provozu


Chytrá energie

INES-1 na JE Temelín – (zdroj výroční zprávy SÚJB)

Podrobnější informace:

2000 – 1

2001 – 2

2002 – 2

2003 – 2

2004 – 3

2005 – 5

2006 – 4

2007 – 2

2008 – 1

2009 – 3

2010 – 0

2011 – 1

Celkem 26 událostí INES-1

Zdroj: http://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-sujb/

JETE       2000     2001      2002      2003       2004        2005     2006        2007        2008       2009           2010            2011

INES-0     20          10             26            36             41               43           28               24              19            23                 16                 17

INES-1       1            2                 2             2              3                    5               4                2                  1               3                   0                    1

Rok 2000

Jedna událost byla ze strany SÚJB hodnocena stupněm 1. Jednalo se o níže popsanou

poruchu, ke které došlo dne 16.12.2000, kdy po výpadku kondenzátních čerpadel došlo v

důsledku rychlého vychlazování primárního okruhu k rychlému odstavení reaktoru (ROR) a

zapracování signálu „parní únik od nízkého tlaku v sekundárním okruhu”, což

prokázalo správné působení ochran reaktorového zařízení.

Rok 2001

Dvě události byly ze strany SÚJB hodnoceny stupněm 1. První bylo neodzkoušení pohyblivosti regulačních ventilů

v rámci zkoušky ovládání a pohyblivosti armatur, druhou únik chladicí kapaliny z

odstaveného otevřeného reaktoru.

K této události došlo při zkouškách systémů primárního okruhu v průběhu odstávky.

Při provádění zkoušky logik bezpečnostních systémů byly aktivovány bezpečnostní systémy s

následným únikem chladicí kapaliny z roztěsněného reaktoru do dalších prostor

kontejnmentu. V souladu s požadavky legislativy informoval provozovatel SÚJB o

předběžném vyšetření příčiny a přijatých nápravných opatřeních. SÚJB 4. června zahájil

kontrolu, jejímž cílem, v souladu s doporučením metodiky Mezinárodní agentury pro

atomovou energii (IAEA), je podrobné šetření kořenové příčiny události, její zhodnocení z

hlediska funkčnosti sytému zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany provozovatele.

Další součástí šetření bylo určení závažnosti události pomocí osmistupňové mezinárodní

stupnice hodnocení událostí INES, které SÚJB zhodnotil stupněm 1. SÚJB konstatuje, že

událost byla šetřena způsobem odpovídajícím zavedenému systému zabezpečování jakosti pro

šetření událostí, přímá příčina události byla stanovena dobře, tedy nežádoucí provoz čerpadel

do otevřeného primárního okruhu v důsledku nechtěného vygenerování signálu na start

čerpadel. Kořenovou příčinou byla lidská chyba – pracovní metody personálu. Přijatá

nápravná opatření směřují k zajištění neopakování obdobné události a SÚJB bude rovněž

sledovat jejich plnění v průběhu dalšího uvádění do provozu.

Rok 2002

Odchylka ze 7. února, k níž došlo na 1. bloku,

byla hodnocena INES stupněm „1“ jako významná z hlediska jaderné bezpečnosti.

Odchylka z 28. srpna, k níž došlo na 2. bloku, je SÚJB ještě dále posuzována.

Několik zaznamenaných odchylek mělo vliv na průběh spouštění 2. bloku a

znamenaly buď dočasné nebo dlouhodobé snížení výkonu reaktoru bloku. Patří mezi

ně například obě odchylky spojené se signalizací zemního spojení na rotoru hlavního

generátoru na 2. bloku v červenci a v srpnu, které vedly k neplánované odstávce

bloku. Další odchylka na 2. bloku byla vyvolaná vypnutím ochran v rozvodně 110 kV

v důsledku bouřky. Při této události došlo ke ztrátě napájení a ke startu

dieselgenerátorů. Tato odchylka byla klasifikována z hlediska havarijního plánování

jako mimořádná událost 1. stupně bez úniku radioaktivních látek do okolí.

Rok 2003

Na jaderné elektrárně Temelín bylo v roce 2003 zaznamenáno a vyhodnoceno

celkem 32 bezpečnostně významných událostí, z toho na 1. bloku 19 a na 2. bloku

13. Podle mezinárodní stupnice INES bylo 30 událostí hodnoceno stupněm “0” a

pouze dvě byly hodnoceny stupněm “1”. Jedna z událostí (výpadek vnější linky 400

kV) byla hodnocena z hlediska požadavků na havarijní připravenost jako mimořádná

událost nejnižšího 1. stupně, z hlediska jaderné bezpečnosti byla hodnocena INES

“0”. Porušení limitů a podmínek nebylo hlášeno ani zjištěno.

K první události hodnocené INES “1” došlo v srpnu na 1. bloku. V průběhu

dochlazování bloku bylo zaznamenáno krátkodobé překročení povolených trendů

(rychlosti) náhřevu primárního okruhu. I když událost neměla vliv na

provozuschopnost a životnost zařízení, byla hodnocena jako INES 1 vzhledem

k zjištěným nedostatkům v provozních předpisech a v jejich dodržování.

Na 2. bloku byla vlivem závady v ochranném systému reaktoru aktivována

signalizace odstavení reaktoru, přičemž však k odstavení ve skutečnosti nedošlo a

výkon reaktoru byl automaticky snižován pouze částečně. Proto operátor v souladu

s provozními předpisy preventivně ručně odstavil reaktor tlačítkem. Událost byla

klasifikována jako INES “1” zejména proto, že šlo o událost opakovanou. Při shodné

události o měsíc dříve nebyly přesně zjištěny její příčiny a přijatá opatření tak

nedokázala zamezit opakování události.

Rok 2004

Provozovatel nahlásil v průběhu roku celkem 329 událostí, z nichž 41 bylo

hodnoceno stupněm INES 0 a tři události stupněm INES 1. Ostatní události byly

bezpečnostně nevýznamné. Jako INES 1 byla hodnocena událost na 1. bloku, ke

které došlo v srpnu 2004 po výpadku rozvodny napětí a která byla spojena

s neplánovaným startem bezpečnostních systémů. V březnu nebyly po skončení

odstávky při náhřevu 2. bloku a při přechodu mezi provozními režimy

provozuschopné hydroakumulátory a v červnu byla na odstaveném bloku po poruše

transformátoru zjištěna netěsnost na výtlaku čerpadla dochlazování, při níž došlo

k úniku kapaliny do kobky. Obě tyto události byly rovněž hodnoceny jako INES 1.

Počet hodnocených událostí a automatických rychlých odstavení loňského roku ve

srovnání s předchozími lety vyjadřuje následující tabulka:

Rok 2005

V roce 2005 nedošlo k žádnému neplánovanému automatickému rychlému odstavení

reaktoru. Všechna odstavení proběhla ruční aktivací v rámci zkoušek pádu klastrů nebo testů

fyzikálního spouštění po výměně jaderného paliva. V systému zpětné vazby provozních

událostí bylo evidováno celkem 201 hlášených událostí, z toho bylo SÚJB 43 událostí

ohodnoceno podle mezinárodní stupnice INES stupněm 0 a 5 událostí stupněm 1.

Na 1. bloku ETE byla hodnocena stupněm INES 1 událost, kdy byl reaktor odstaven

a zbytkový tepelný výkon byl odváděn nízkotlakými čerpadly chlazení AZ a falešným

signálem vysokého tlaku chladiva v primárním okruhu bylo jedno z těchto čerpadel

odstaveno. Personál obsluhy blokové dozorny obnovil odvod zbytkového tepla z aktivní zóny

v souladu s předpisy pro vznik této situace. Další událostí na 1. bloku hodnocenou stupněm

INES 1 bylo opakované nenastartování jednoho ze tří systémových dieselgenerátorů při

pravidelném testu. Opakovaným šetřením se podařilo zjistit příčinu poruchy spočívající

v chybné regulaci přívodu paliva. Po provedené opravě a odzkoušení byl dieselgenerátor

prohlášen za provozuschopný. Na požadavek SÚJB byl přijat zvláštní režim testování tohoto

dieselgenerátoru.

Ke zbývajícím třem událostem hodnoceným INES 1 došlo na 2. bloku. V dubnu, kdy se blok

nacházel v plánované odstávce na výměnu jaderného paliva, došlo v důsledku omylu

pracovníka dodavatelské firmy k výpadku linky zajišťující nominální napájení bloku.

Rezervní napájení nebylo vzhledem k probíhajícím revizním činnostem k dispozici, a proto

došlo v souladu s filosofií projektu k automatickému startu nouzových zdrojů elektrického

napájení včetně spuštění příslušných automatik. V červenci při spouštění bloku po výměně

paliva byl falešně aktivován start čerpadel havarijního napájení parních generátorů a provozní

personál v souladu s platnou dokumentací vychladil blok a uvedl jej do stabilizovaného stavu.

Opět v červenci byly při zkoušce kontrolního chodu čerpadla havarijního napájení parních

generátorů zjištěny nefunkční ventilátory na dvou systémech tím, že byly elektricky zajištěny.

Ventilátory zabezpečují chlazení místnosti čerpadel. Oba ventilátory byly zajištěny v době

odstávky a nedůsledným přístupem provozního personálu při předepsaných kontrolách nebylo

jejich zajištění včas zjištěno.

Počet hodnocených událostí a automatických rychlých odstavení

Rok 2006

V roce 2006 nedošlo k žádnému neplánovanému automatickému rychlému odstavení reaktoru, pouze jednou došlo k odstavení reaktoru automatickým působením limitačního systému po nedostatečně připravené realizaci opravy na systému měření turbonapájecích čerpadel. Ostatní odstavení reaktoru ručním odstavením limitačním systémem byla plánovaná v rámci zkoušek regulačních orgánů. V systému zpětné vazby provozních událostí bylo evidováno celkem 135 významných událostí, z toho bylo SÚJB hodnoceno 28 událostí podle mezinárodní stupnice INES stupněm 0 a čtyři události stupněm 1. V době odstavení reaktoru 1. bloku pro výměnu paliva došlo k porušení Limitů a podmínek (LaP). Chyba personálu dodavatele způsobila výpadek čerpadla technické vody důležité bez automatického záskoku rezervy. Po opětovném zprovoznění čerpadla se nepodařilo do hodiny dosáhnout limitní hladiny ve vyrovnávací nádrži a tím nebyla splněna požadovaná činnost uložená v LaP. Po analýze události přijal provozovatel opatření pro zlepšení zadávání práce a předávání pracovišť dodavatelům. SÚJB prověřil událost v rámci periodické kontroly zpětné vazby a ohodnotil ji dle stupnice INES stupněm 1. V souladu s pravidly stanovenými MAAE byl použit stupeň hodnocení 1 z důvodu porušení LaP a zapojení lidského faktoru (viz výše). Stupněm INES 1 byla hodnocena i další událost na 1. bloku. Při zaplňování primárního okruhu v rámci najíždění po odstávce došlo k úniku chladiva primárního okruhu do kontejnmentu přes otevřené armatury odvzdušnění měření kompenzátoru objemu. Netěsnosti byly zjištěny provozním personálem, armatury uzavřeny a prostor dekontaminován.C Důvodem hodnocení byly opakované nesprávné pracovní postupy personálu a dodavatelů s následnou kontaminací zařízení. V lednu 2006 byl zjištěn únik chladiva ze systému odvzdušnění primárních kolektorů parogenerátorů na 2. bloku. Netěsnost byla správně signalizována informačním systémem a následně potvrzena na základě zvýšené vlhkosti v kontejnmentu a nátoku do systému speciální kanalizace. Únik zhruba 20 mP3 Pchladiva byl odveden určeným systémem, který po přečištění vrací chladivo zpět. Nedošlo k úniku mimo kontejnment do okolního prostředí a událost neměla významný vliv na změnu radiační situace v kontejnmentu. Hodnocení stupněm INES 1 bylo SÚJB přijato vzhledem k tomu, že se jedná o opakovanou událost. Čtvrtou událostí hodnocenou stupněm INES 1 bylo nedodržení LaP pro povolený rozdíl mezi teplotou napájecí vody vstupující do parogenerátorů a kovu tělesa parogenerátorů (dT větší než 120°C) při vychlazování 2. bloku při přechodu do plánované odstávky. K překročení parametrů došlo nedodržením provozního předpisu směnovým personálem. Požadované parametry se bez vlivu personálu v průběhu dochlazování obnovily. Na základě analýzy události přijal provozovatel technická opatření pro zlepšení informovanosti obslužného personálu o průbězích sledovaných parametrů a výpočtem ověřil, že událost měla malý vliv na čerpání životnosti dotčených parogenerátorů. SÚJB prověřil událost v rámci periodické kontroly zpětné vazby a ohodnotil ji stupněm INES 1, protože šlo o poruchu se společnou příčinou, kdy se nesprávné určení teploty týkalo všech parogenerátorů.

Rok 2007

V systému zpětné vazby provozních událostí bylo evidováno celkem 81 významných událostí,

z toho bylo SÚJB hodnoceno 24 událostí podle mezinárodní stupnice INES stupněm 0 a dvě

události stupněm 1. Ostatní události se nacházely pod touto stupnicí.

K porušení Limitů a podmínek došlo v době odstavení reaktoru 2. bloku pro výměnu paliva,

kdy porucha regulačního ventilu způsobila snížení průtoku systému technické vody důležité

pod hodnotu požadovanou Limity a podmínkami. I když byl průtok technické vody důležité

obnoven na požadovanou hodnotu ve stanovené době, automatickou funkci regulačního

ventilu se v předepsaném časovém limitu nepodařilo obnovit (opakovaná porucha). SÚJB

prověřil událost v rámci periodické kontroly zpětné vazby a ohodnotil ji dle stupnice INES

stupněm 1. Stupněm INES 1 byla hodnocena i další událost na 1. bloku, a to provedení

pravidelné kontroly pohyblivosti regulačních orgánů reaktoru (klastrů). Zkouška pohyblivosti

klastrů nebyla provedena způsobem předepsaným v platném provozním předpise a výsledek

kontroly tak nebyl zcela průkazný. Důvodem hodnocení stupněm 1 byly nesprávné pracovní

postupy personálu.

Rok 2008

V systému zpětné vazby provozních událostí bylo evidováno celkem 83 významných událostí,

z toho bylo SÚJB hodnoceno 18 událostí podle mezinárodní stupnice INES stupněm INES 0 a

jedna událost stupněm INES 1.

K události hodnocené stupněm INES 1 došlo v průběhu odstávky 2. bloku. Její příčinou bylo

nesprávné vyhodnocení stavu armatur, kontrolovaných v rámci realizace opatření k zabránění

vniknutí čistého kondenzátu do primárního okruhu, obsluhou. K události došlo z důvodů

nesprávného vedení písemných záznamů, nedostatečného prověření stavu zajištění systému,

nesprávného předání směny, nedostatečné komunikace na směně, nesprávného vyhodnocení

stavu armatury a nedostatečného zkoordinování činností ve směně. K reálnému průniku média

s koncentrací nižší než předepsanou do primárního okruhu nedošlo. Událost byla zjištěna

vlastním kontrolním systémem JE. Vzhledem k tomu, že tato situace znamenala nedodržení

požadavků Limitů a podmínek bezpečného provozu, byla událost hodnocena stupněm INES 1.

Rok 2009

V JE Temelín bylo provozovatelem evidováno a vyhodnoceno celkem 250 událostí, z toho

bylo SÚJB klasifikováno 23 událostí podle mezinárodní stupnice INES stupněm 0 a 3 události

stupněm 1.

První událost klasifikovaná INES 1 nastala při odstavování 2. bloku při odstavování hlavních

cirkulačních čerpadel. V tomto stavu, kdy je dokumentem Limity a podmínky požadován

jeden záložní provozuschopný systém chlazení primárního okruhu, k případnému odvodu

tepla z aktivní zóny. Vlivem nepozornosti operátora primárního okruhu a sledem několika

následných automatických operací došlo k porušení této limitní podmínky. Operátor chybu

zjistil a jedinou manipulací (otevřením armatury na sání čerpadel) zprovoznil systém odvodu

tepla z aktivní zóny. Jaderná bezpečnost touto událostí ohrožena nebyla, byly však porušeny

požadavky Limitů a podmínek. Událost byla podle INES v počátečním stadiu hodnocena

stupněm 0 a s přihlédnutím k lidským chybám byla zvýšena na stupeň 1. Událost byla šetřena

poruchovou komisí držitele povolení, která určila její kořenové příčiny. Následně SÚJB

provedl kontrolu postupu držitele povolení při šetření události a potvrdil, že se nejednalo o

systémovou chybu. SÚJB rovněž konstatoval, že byla provedena odpovídající nápravná

opatření.

Další událostí bylo přetržení palivového proutku při vytahování z opravovaného palivového

souboru na montážním stendu. Nedošlo však ani k poškození pelet paliva, ani k jejich

uvolnění do bazénu skladování a výměny paliva. Příčinou byla destrukce pokrytí palivového

proutku v důsledku jeho zkřehnutí způsobeném hydridací. Závadu nebylo možno stávajícími

kontrolami palivového souboru před opravou odhalit. Událost neměla vliv na radiační situaci

v kontejnmentu, na výpusti radioaktivních látek a na dávky pracovníků. Dle INES je však

událost hodnocena stupněm INES 1.

Třetí událost hodnocená INES 1 souvisela se selháním funkce rychločinných armatur uvnitř

kontejmentu (RČA). Selhání způsobovala nesprávná montáž inovovaných částí na tlakovém

vzduchu RČA. K události došlo v důsledku kumulace chyb jak v konstrukci RČA, tak výrobě,

montáži a nedostatečné kontrole. SÚJB proto nařídil kontrolu všech typově stejných RČA.

Protože se jednalo o poruchu se společnou příčinou bylo základní hodnocení události INES 0

zvýšeno na INES 1.

Rok 2010

V jaderné elektrárně Temelín bylo provozovatelem evidováno a vyhodnoceno celkem 243

událostí, z toho bylo SÚJB klasifikováno 15 událostí podle mezinárodní stupnice INES

stupněm 0, žádná událost nebyla klasifikována stupněm 1. Kromě toho byla provozovatelem

zjištěna a následně SÚJB neprodleně nahlášena dvě porušení základního provozního předpisu

Limity a podmínky. K prvnímu porušení došlo při odstávce 2. bloku. V rozporu s předpisem

byly neprovozuschopné 2 systémy chlazení blokové dozorny současně. Jeden ze systémů se

stal neprovozuschopný po uzavření armatury pro provedení zkoušky systému a druhý systém

byl ve stejnou dobu v plánované revizi. Druhým porušením předpisu bylo neprovedení

zkoušky prokazující těsnost hermetického uzávěru na vstupu do kontejnmentu do 72 hodin

po jeho roztěsnění (použití pro vstup osob do kontejnmentu). V obou případech se na porušení

LaP podílel lidský faktor.

Rok 2011

V jaderné elektrárně Temelín bylo v roce 2011 provozovatelem evidováno a vyhodnoceno

celkem 216 událostí. Z nich bylo 64 událostí klasifikováno jako významné. Celkem 17

událostí bylo SÚJB klasifikováno podle mezinárodní stupnice INES stupněm 0 a 1 událost

24 byla klasifikována stupněm 1.

V 1 případě došlo k porušení Limitů a podmínek. Ve skladu vyhořelého paliva nebyla, v

důsledku poruchy zobrazovacího zařízení monitorovacího systému obalového souboru,

předávána po 2 dny do nadřazeného informačního systému aktuální data o stavu obalových

souborů pro skladování vyhořelého jaderného paliva. Zpětně bylo vyhodnoceno, že sledované

limitní parametry nebyly překročeny. Na vzniku události se spolupodílely lidský faktor,

závada zařízení a nedostatky projektu a dokumentace. Událost byla hodnocena podle INES

stupněm 0.

V roce 2011 došlo k jednomu neplánovanému automatickému rychlému odstavení reaktoru 1.

bloku v důsledku lidské chyby. Po odstávce jednoho hlavního cirkulačního čerpadla (HCČ)

pro opravu řídícího systému a výpadku dalšího z hlavních cirkulačních čerpadel byl blok v

provozu na 40 % nominálního výkonu pouze se dvěmi HCČ. Do vzniklého prostoje byla

operativně naplánována pravidelná zkouška pohyblivosti rychločinných armatur na hlavním

parovodu. Zkouška jedné z nich byla neúspěšná a bylo nutné seřídit koncové vypínače,

přičemž chybou pracovníků došlo k jejímu neočekávanému uzavření. Protože se jednalo o

parovod příslušný ke smyčce s pracujícím HCČ, bylo nutno i toto HCČ odstavit (v provozu

zůstalo pouze jedno HCČ). Tím došlo k projektovému automatickému rychlému odstavení

reaktoru. Událost byla hodnocena podle stupnice INES stupněm 0.

Na 2. bloku došlo k neplánovanému plynulému odstavení reaktoru z nominálního výkonu

z důvodu zaplavení kontejnmentu do výšky cca 30 cm. Médiem byla část (cca 230 m3) obsahu

bazénu skladování vyhořelého paliva 1. bloku, která pronikla v průběhu drenáže bazénu přes

nefunkční zpětnou klapku na trase spojující oba bloky.

Následkem zaplavení nedošlo k poškození zařízení, ani ke kontaminaci osob, ani k úniku

radioaktivních látek do životního prostředí. Po postupném odčerpání média byly

dekontaminovány všechny zaplavené vnější povrchy na povolené hodnoty. Příčinami události

bylo především nevhodné nastavení tras z hlediska počtu bariér proti úniku média, nedostatky

v systému řízení prací, nedostatky v systému údržby, nedostatky provozní dokumentace

s ohledem na vazbu mezi bloky a nedostatky výkonu obsluhy 1. bloku při sledování stavu

systémů při přečerpávání média. Událost byla s ohledem na výše uvedené skutečnosti

ohodnocena podle INES stupněm 1.

Zdroj: http://www.sujb.cz/dokumenty-a-publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-sujb/

Pavel 07.12. 2012

Související příspěvky

 • No related posts found
radiace_symbol

Rakouská ministryn

Leonore Gewesler říká, že jaderná lobby se snaží prodat jadernou ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Černobylská zóna:

Před 35 lety došlo v ukrajinském Černobylu k jaderné katastrofě. ...

energetika

Mýty kolem jaderné

Američan Bill Gates je pro jadernou energii, kterou považuje za ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Dostane se černobyl

K rozsáhlé jaderné nehodě došlo v dubnu 1986 v Černobylu, ...

Dukovany2

Kaineder: Jaderná e

Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Stefan Kaineder prohlásil, že ...

Dukovany_02_2015

Práce v jaderné el

Práce na údržbě prvního bloku české jaderné elektrárny Dukovany v ...

Endlager-Deutschland

Bavorsko: Obavy z ja

V procesu hledání konečného úložiště jaderných odpadů v České republice ...

Tihange-Belgie

Belgie: Poruchové r

Belgické jaderné elektrárny Tihange 2 a Doel 3 budou podle ...

kontejner_skoda

Německo: 200 litrov

Hannover – V jaderném meziskladu Leese v okrese Nienburg spadl ...

jaderne bloky+znak

Arabské emiráty pr

Jako první stát v arabském prostoru uvedly podle vlastních údajů ...

nuclear.power_.plant_.dukovany

Rakousko: Silná kri

Dolnorakouská zemská vláda kritizuje rozhodnutí české vlády ohledně financování plánované ...

OZE

Německo: Podíl eko

Berlín – Podíl obnovitelných zdrojů energie se v první polovině ...

fukushima

Japonští biskupov

Kniha s názvem „Odstranění jaderné energetiky: apel katolické církve“ byla ...

Evropská komise

Evropská komise skl

Evropská komise byla pověřená členskými státy, aby prověřila trvalou udržitelnost ...

Fessenheim-Francie

Francie zůstává z

Francie nadále vyrábí více než 70% své elektřiny v jaderných ...

Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

sudy

Německo: Protesty p

Würgassen – Záměr stavby centrálního skladu radioaktivních odpadů z celého ...

Fessenheimmm

Francie: Jaderná el

Po dlouholetých protestech je konečně odpojována od sítě služebně nejstarší ...

sudy

Německo: Hledání

Na konci září 2020 zveřejnila Spolková společnost pro konečné ukládání ...

ekologie

Německo bude více

Mezinárodní energetická agentura chválí ochranu klimatu v Německu. Klade si ...

demonstrace-traktory

Německo: Odpůrci j

Gorleben – Odpůrci jádra v Dolním Sasku opět vyzývají k ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Evropský komisař T

Frans Timmermans je v Evropské komisi zodpovědný za nedávno schválený ...

zelena planeta

Jaderná energetika

Ten, kdo se přimlouvá za údajně bezpečné budoucí jaderné reaktory, ...

Papež Frantisek

Papež František zp

Po otázce jaderných zbraní se papež František při své návštěvě ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ