logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok stav temelina 2.blok


Chytrá energie

Souvislý dvouminutový tón sirén Vám havárii oznámí. Zapněte potom televizor a nastavte kanál ČT 1. Zapněte rádio a nalaďte stanici VKV 91,1 MHz “ČR Radiožurnál” nebo VKV 106,4Mhz “ČR České Budějovice”. Ve vlastním zájmu se řiďte sdělovanými pokyny. Mysleli jste si, že k tomu nikdy nedojde? Pravděpodobnost je malá, nikoli ovšem nulová. Věříme samozřejmě, že všichni zaměstnanci JETE dělají maximum proto, aby k havárii nedošlo, na druhou stranu historie nás učí, že k havárijím jaderných i jiných zařízení přes veškerou snahu občas dochází.


Co musíte udělat nejdříve
Signál je pro Vás pokynem k neprodlenému ukrytí. Signálem byste měkli být varování v dostatečném časovém předstihu před začátkem průchodu radioaktivního mraku místem Vašeho pobytu (bydliště). Proto po jeho vyhlášení zachovejte klid, jednejte z rozmyslem, uváženě a ukázněně.

Jak je iniciován varovný a záchranný systém JETE?
Systém je iniciován dvěma cestami, a to z JETE přes SÚJB k ústředním orgánům ČR a dále z JETE přes HZS Jčk ke krizovým štábům Jihočeského kraje a obcí.

Vaše děti
V případě, že Vaše děti jsou doma bez dozoru, snažte se k nim co nejrychleji dopravit. V předškolních zařízeních a ve školách bude o ně vše-stranně postaráno. Každé z těchto zařízení má k dispozici podrobný po-stup činnosti k zabezpečení potřebné ochrany pro případ vzniku radiační havárie na JE Temelín.

Vaši sousedé
Pokud ve Vašem sousedství žijí staří nebo postižení lidé, kteří mohli sig-nál vyhlašující havárii přeslechnout, upozorněte je na vzniklou situaci a v mezích možností jim pomozte provést nezbytná opatření..

Postižení občané
Upozorní pořádkové orgány na nutnost poskytnutí pomoci např. vyvěšením bílého ručníku nebo prostěradla .

Domácí úkryt – dodržujte tyto zásady
- zachovejte klid,
- shromážděte svou rodinu v předem k tomu určené místnosti (střed domu, suterénní nebo sklepní místnosti s minimálním počtem oken, dveří a jiných otvoru,
- zavřete okna a dveře a pokud možno je utěsněte,
- vypněte ventilační a klimatizační zařízení a uzavřete větrací otvory,
- zapněte rozhlas a televizi, sledujete přenášené pokyny a řiďte se jimi,
- uhaste všechna spalovací zařízení,
- po výzvě použijte jednu dávku jodového profylaktika,
- neopouštějte zvolený úkryt, pokud prostřednictvím sdělovacích pro-středků (Příslušníků Policie, armády, hasičů aj.) nedostanete pokyn pro další činnosti,
- na minimum omezte vnikání venkovního vzduchu do budovy, bytu a zejména do místnosti, ve které jste ukryti.

Potraviny
Zásadně nepoužívejte potraviny, které se nacházely po vyhlášení signálu ve volném nebo nechráněném prostoru.

Hospodářská zvířata
Zabraňte, pokud možno, zvířatům požívání nechráněného krmiva, zejmé-na zelené píce a vody. Domácí a hospodářská zvířata uzavřete do přístřeš-ků a dejte jim zásobu krmiva a vody nejméně na dva dny. Pořiďte seznam zanechávaných zvířat a před odchodem jej upevněte na viditelném místě na dveře.

Individuální ochrana při pohybu v nechráněném prostoru
Pokud budete muset nezbytně opustit budovu, ve které jste se ukryli, omezte pohyb venku na co nejkratší možnou dobu. V nechráněném prostoru se pohybujte zásadně s nasazenými ochrannými prostředky. Dýchací orgány si chraňte ochrannou rouškou nebo jinou improvizovanou ochranou.

Před odchodem z bytu (domu) nezapomeňte:
- zavřít hlavní uzávěr  plynu a vody,
- vypnout elektrické spotřebiče s výjimkou chladniček a mrazniček s potravinami,
- uhasit všechny otevřené ohně a spalovací zařízení,
- odpojit antény televizních a rozhlasových přijímačů,
- překontrolovat uzavření oken v celé budově,
- zabezpečit dům proti zlodějům.

Pro případ evakuace
Evakuační zavazadlo musí mít malé rozměry a mělo by obsahovat zejména:
- osobní doklady všech členů rodiny (OP, pas, řidičský průkaz),
- peníze na hotovosti, vkladní knížky, cennosti a drobné předměty,
- náhradní oblečení a prostředky osobní hygieny, brýle, umělý chrup,
- léky a recepty a zásobu trvanlivých potravin na 2 až 3 dny,
- přikrývky a spací pytle

Evakuace vlastními prostředky
K uskutečnění evakuace Vás a členů Vaší rodiny můžete použít vlastního vozidla za těchto předpokladů:
- vozidlo máte garážováno (zaparkováno v bezprostřední blízkosti místa, kde jste ukryti a máte vozidlo v dobrém technickém stavu,
- v nádrži máte zásobu asi na 100 km jízdy,
- znáte stanovenou trasu do místa evakuace, kde se musíte hlásit,
- jste ve stavu způsobilém k jízdě
- máte-li ve voze místo nabídněte odvoz sousedům, kteří tuto možnost nemají.

Při evakuaci ze zamořeného prostoru
Je třeba postupovat tak, aby pobyt ve volném prostoru byl co nejkratší. Po výzvě k nasednutí do autobusu před budovou, či na shromaždišti (klaksonem, místním rozhlasem) i při samoevakuaci je třeba:
- obléci dětem prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla,
- vzít evakuační zavazadlo, uzamknout dům (byt) a nejkratší cestou se odebrat k autobusu nebo vozidlu, které použijete k evakuaci,
- před nastoupením  sejmout z obuvi ochranné návleky a ponechat je mimo vozidlo,
- upozornit pořádkové orgány na případy, kdy spoluobčané zůstali v bytech a budovách.

Jaká je oblast možného ohrožení radioaktivními látkami v případě radiační havárie JE Temelín?
Dosud uvažovaná zóna zahrnuje kruhové území s poloměrem 13 km. Rozhodnutím SÚJB byla původně uvažovaná zóna o poloměru 20 km podstatně omezena. Z větších měst v zóně zůstal jen Týn nad Vltavou.
Ekoinstitut Vídeň provedl hodnocení tří reálných meteorologických situací pozorovaných v roce 1995. Výsledky studie prokazují v případě havárie JE Temelín možnost významné kontaminace radionuklidy mnohem větší-ho rozsahu (území) než je zatím uvažováno.
Podněty týkající se rozšíření této zóny SÚJB zatím odmítá. Tato situace, kdy na jedné straně není vůle ze strany státní správy problém operativně řešit a na straně druhé hrozí skutečné nebezpečí havárie při dlouhodobém experimentování s reaktory JE Temelín (stále nejsou v komerčním provozu), vedla k samozřejmé a oprávněné iniciativě zaměřené na pomoc obyvatelům v území mimo úředně stanovené pásmo havarijního plánování, kde občané nemají ani havarijní příručky, ani jódová profylaktika. Jsou tedy stále bez informací a jakýchkoliv prostředků ochrany pro případ těžké havárie JE Temelín.

Jaká opatření mohou být při havárii JE Temelín přijata:
- v ohrožené oblasti může být omezena nebo zastavena doprava,
- můžete být vyzváni, abyste nevycházeli z budov, ve kterých jste,
- provoz obchodů, služeb a škol může být zastaven,
- mohou být zakázána návštěvy v nemocnicích,
- v případě nutnosti bude ohrožená oblast evakuována.¨

Uvedená opatření zajistí nejnutnější ochranu Vašeho zdraví. O přijetí jednotlivých opatření rozhodují týmy odborníků v souladu s monitorovanou radiační situací a jejím předpokládaným vývojem. Proto na vyhlášená opatření reagujte klidně, plňte je rozvážně a bez zbytečných prodlev. Kontaminaci radionuklidy ani ionizační záření nemůžete svými smysly vnímat, jako například kouř, zápach, vodu a projevy devastující projevy  větru. Jste proto zcela odkázáni na signály a pokyny záchranných a evakuačních týmu. Pamatujte na to a usnadněte jim práci ukázněným a chápavým přístupem. Přispějete tak i k ochraně svého zdraví.
Může se také stát, že nebude k dispozici elektrický proud a vlivem silné radiace nebude možný přenos telekomunikačních signálů. V tomto případě se počítá s nasazením tlampačů na hasičských vozech, které budou občanům potřebné informace předávat.
Zásadním současným problémem vnějšího havarijního plánování JE Te-melín však je jeho naprostá neprocvičenost. Nebyla vůbec ověřována  při-pravenost obyvatelstva na těžkou havárii JE Temelín, a to ani v zóně vnějšího havarijního plánování.
Na přípravě havarijních plánů se nepodílela veřejnost, jak je běžné ve vyspělých zemích provozujících riziková zařízení.
Poznámka k jódové profylaxi:
Při havárii jaderného reaktoru uniká rovněž radioaktivní jód, který má tendenci ukládat se ve štítné žláze. Hromadění radioaktivního jódu je možné předejít užitím neradioaktivního jódu, který nasytí štítnou žlázu a zabrání hromadění radioaktivního jódu. Za tím účelem se podává jodid draselný v tabletách na doporučení havarijní ko-mise, které občané obdrží prostřednictvím televize nebo rozhlasu. Tablety jódu je nutné požít ihned po vyhlášení doporučení pro jejich užití. Zpoždění v  požití má za následek snížení ochranných účinků. Některé osoby mohou být vůči preparátu citlivé (týká se zejména lidí po 40 až 45 roce věku). Měli by se poradit s lékařem, jak postupovat s ohledem na plánovanou jódovou profylaxi.

Zdroj: http://www.zelenazivotu.cz/index.php/component/content/article/5-uzitecne-informace/13-jak-se-chovat-havarie

Pavel 28.08. 2012

Související příspěvky

 • No related posts found
Temelin_sever5

Dolnorakouští poli

Česká republika chce nyní stavět místo jednoho dokonce hned čtyři ...

Dukovany

Kritika z Rakouska o

Zdroj:  Energy News Magazine Plánované rozšiřování jaderné energetiky v České republice ...

jaderne bloky+znak

Jaderná energie nad

Jaderná energie nadále ztrácí na významu. Její podíl na celosvětové ...

Isar-Nemecko

Návrat k jaderné e

7.8.2023 Bayerischer Rundfunk Bavorský ministerský předseda v rozhovoru pro televizi ARD znovu ...

zaporozska_je

Studie vídeňské u

Studie vídeňské univerzity BOKU: Havárie v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně ...

Endlager-Deutschland

Německo: rozhodnut

Salzgitter - Dolní Sasko chce pokud možno ještě v letošním ...

sarkofag2015-460-a

V blízkosti jadern

Dění kolem ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl opět vzbuzuje obavy. Kolem ...

radiace_symbol

Rakouská ministryn

Leonore Gewesler říká, že jaderná lobby se snaží prodat jadernou ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Černobylská zóna:

Před 35 lety došlo v ukrajinském Černobylu k jaderné katastrofě. ...

energetika

Mýty kolem jaderné

Američan Bill Gates je pro jadernou energii, kterou považuje za ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Dostane se černobyl

K rozsáhlé jaderné nehodě došlo v dubnu 1986 v Černobylu, ...

Dukovany2

Kaineder: Jaderná e

Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Stefan Kaineder prohlásil, že ...

Dukovany_02_2015

Práce v jaderné el

Práce na údržbě prvního bloku české jaderné elektrárny Dukovany v ...

Endlager-Deutschland

Bavorsko: Obavy z ja

V procesu hledání konečného úložiště jaderných odpadů v České republice ...

Tihange-Belgie

Belgie: Poruchové r

Belgické jaderné elektrárny Tihange 2 a Doel 3 budou podle ...

kontejner_skoda

Německo: 200 litrov

Hannover – V jaderném meziskladu Leese v okrese Nienburg spadl ...

jaderne bloky+znak

Arabské emiráty pr

Jako první stát v arabském prostoru uvedly podle vlastních údajů ...

nuclear.power_.plant_.dukovany

Rakousko: Silná kri

Dolnorakouská zemská vláda kritizuje rozhodnutí české vlády ohledně financování plánované ...

OZE

Německo: Podíl eko

Berlín – Podíl obnovitelných zdrojů energie se v první polovině ...

fukushima

Japonští biskupov

Kniha s názvem „Odstranění jaderné energetiky: apel katolické církve“ byla ...

Evropská komise

Evropská komise skl

Evropská komise byla pověřená členskými státy, aby prověřila trvalou udržitelnost ...

Fessenheim-Francie

Francie zůstává z

Francie nadále vyrábí více než 70% své elektřiny v jaderných ...

Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

sudy

Německo: Protesty p

Würgassen – Záměr stavby centrálního skladu radioaktivních odpadů z celého ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ