logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok Prvni blok Temelina pracuje na plny vykon stav temelina 2.blok Druhy blok Temelina pracuje na plny vykon


Petice Chytrá energie

Souvislý dvouminutový tón sirén Vám havárii oznámí. Zapněte potom televizor a nastavte kanál ČT 1. Zapněte rádio a nalaďte stanici VKV 91,1 MHz “ČR Radiožurnál” nebo VKV 106,4Mhz “ČR České Budějovice”. Ve vlastním zájmu se řiďte sdělovanými pokyny. Mysleli jste si, že k tomu nikdy nedojde? Pravděpodobnost je malá, nikoli ovšem nulová. Věříme samozřejmě, že všichni zaměstnanci JETE dělají maximum proto, aby k havárii nedošlo, na druhou stranu historie nás učí, že k havárijím jaderných i jiných zařízení přes veškerou snahu občas dochází.


Co musíte udělat nejdříve
Signál je pro Vás pokynem k neprodlenému ukrytí. Signálem byste měkli být varování v dostatečném časovém předstihu před začátkem průchodu radioaktivního mraku místem Vašeho pobytu (bydliště). Proto po jeho vyhlášení zachovejte klid, jednejte z rozmyslem, uváženě a ukázněně.

Jak je iniciován varovný a záchranný systém JETE?
Systém je iniciován dvěma cestami, a to z JETE přes SÚJB k ústředním orgánům ČR a dále z JETE přes HZS Jčk ke krizovým štábům Jihočeského kraje a obcí.

Vaše děti
V případě, že Vaše děti jsou doma bez dozoru, snažte se k nim co nejrychleji dopravit. V předškolních zařízeních a ve školách bude o ně vše-stranně postaráno. Každé z těchto zařízení má k dispozici podrobný po-stup činnosti k zabezpečení potřebné ochrany pro případ vzniku radiační havárie na JE Temelín.

Vaši sousedé
Pokud ve Vašem sousedství žijí staří nebo postižení lidé, kteří mohli sig-nál vyhlašující havárii přeslechnout, upozorněte je na vzniklou situaci a v mezích možností jim pomozte provést nezbytná opatření..

Postižení občané
Upozorní pořádkové orgány na nutnost poskytnutí pomoci např. vyvěšením bílého ručníku nebo prostěradla .

Domácí úkryt – dodržujte tyto zásady
- zachovejte klid,
- shromážděte svou rodinu v předem k tomu určené místnosti (střed domu, suterénní nebo sklepní místnosti s minimálním počtem oken, dveří a jiných otvoru,
- zavřete okna a dveře a pokud možno je utěsněte,
- vypněte ventilační a klimatizační zařízení a uzavřete větrací otvory,
- zapněte rozhlas a televizi, sledujete přenášené pokyny a řiďte se jimi,
- uhaste všechna spalovací zařízení,
- po výzvě použijte jednu dávku jodového profylaktika,
- neopouštějte zvolený úkryt, pokud prostřednictvím sdělovacích pro-středků (Příslušníků Policie, armády, hasičů aj.) nedostanete pokyn pro další činnosti,
- na minimum omezte vnikání venkovního vzduchu do budovy, bytu a zejména do místnosti, ve které jste ukryti.

Potraviny
Zásadně nepoužívejte potraviny, které se nacházely po vyhlášení signálu ve volném nebo nechráněném prostoru.

Hospodářská zvířata
Zabraňte, pokud možno, zvířatům požívání nechráněného krmiva, zejmé-na zelené píce a vody. Domácí a hospodářská zvířata uzavřete do přístřeš-ků a dejte jim zásobu krmiva a vody nejméně na dva dny. Pořiďte seznam zanechávaných zvířat a před odchodem jej upevněte na viditelném místě na dveře.

Individuální ochrana při pohybu v nechráněném prostoru
Pokud budete muset nezbytně opustit budovu, ve které jste se ukryli, omezte pohyb venku na co nejkratší možnou dobu. V nechráněném prostoru se pohybujte zásadně s nasazenými ochrannými prostředky. Dýchací orgány si chraňte ochrannou rouškou nebo jinou improvizovanou ochranou.

Před odchodem z bytu (domu) nezapomeňte:
- zavřít hlavní uzávěr  plynu a vody,
- vypnout elektrické spotřebiče s výjimkou chladniček a mrazniček s potravinami,
- uhasit všechny otevřené ohně a spalovací zařízení,
- odpojit antény televizních a rozhlasových přijímačů,
- překontrolovat uzavření oken v celé budově,
- zabezpečit dům proti zlodějům.

Pro případ evakuace
Evakuační zavazadlo musí mít malé rozměry a mělo by obsahovat zejména:
- osobní doklady všech členů rodiny (OP, pas, řidičský průkaz),
- peníze na hotovosti, vkladní knížky, cennosti a drobné předměty,
- náhradní oblečení a prostředky osobní hygieny, brýle, umělý chrup,
- léky a recepty a zásobu trvanlivých potravin na 2 až 3 dny,
- přikrývky a spací pytle

Evakuace vlastními prostředky
K uskutečnění evakuace Vás a členů Vaší rodiny můžete použít vlastního vozidla za těchto předpokladů:
- vozidlo máte garážováno (zaparkováno v bezprostřední blízkosti místa, kde jste ukryti a máte vozidlo v dobrém technickém stavu,
- v nádrži máte zásobu asi na 100 km jízdy,
- znáte stanovenou trasu do místa evakuace, kde se musíte hlásit,
- jste ve stavu způsobilém k jízdě
- máte-li ve voze místo nabídněte odvoz sousedům, kteří tuto možnost nemají.

Při evakuaci ze zamořeného prostoru
Je třeba postupovat tak, aby pobyt ve volném prostoru byl co nejkratší. Po výzvě k nasednutí do autobusu před budovou, či na shromaždišti (klaksonem, místním rozhlasem) i při samoevakuaci je třeba:
- obléci dětem prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla,
- vzít evakuační zavazadlo, uzamknout dům (byt) a nejkratší cestou se odebrat k autobusu nebo vozidlu, které použijete k evakuaci,
- před nastoupením  sejmout z obuvi ochranné návleky a ponechat je mimo vozidlo,
- upozornit pořádkové orgány na případy, kdy spoluobčané zůstali v bytech a budovách.

Jaká je oblast možného ohrožení radioaktivními látkami v případě radiační havárie JE Temelín?
Dosud uvažovaná zóna zahrnuje kruhové území s poloměrem 13 km. Rozhodnutím SÚJB byla původně uvažovaná zóna o poloměru 20 km podstatně omezena. Z větších měst v zóně zůstal jen Týn nad Vltavou.
Ekoinstitut Vídeň provedl hodnocení tří reálných meteorologických situací pozorovaných v roce 1995. Výsledky studie prokazují v případě havárie JE Temelín možnost významné kontaminace radionuklidy mnohem větší-ho rozsahu (území) než je zatím uvažováno.
Podněty týkající se rozšíření této zóny SÚJB zatím odmítá. Tato situace, kdy na jedné straně není vůle ze strany státní správy problém operativně řešit a na straně druhé hrozí skutečné nebezpečí havárie při dlouhodobém experimentování s reaktory JE Temelín (stále nejsou v komerčním provozu), vedla k samozřejmé a oprávněné iniciativě zaměřené na pomoc obyvatelům v území mimo úředně stanovené pásmo havarijního plánování, kde občané nemají ani havarijní příručky, ani jódová profylaktika. Jsou tedy stále bez informací a jakýchkoliv prostředků ochrany pro případ těžké havárie JE Temelín.

Jaká opatření mohou být při havárii JE Temelín přijata:
- v ohrožené oblasti může být omezena nebo zastavena doprava,
- můžete být vyzváni, abyste nevycházeli z budov, ve kterých jste,
- provoz obchodů, služeb a škol může být zastaven,
- mohou být zakázána návštěvy v nemocnicích,
- v případě nutnosti bude ohrožená oblast evakuována.¨

Uvedená opatření zajistí nejnutnější ochranu Vašeho zdraví. O přijetí jednotlivých opatření rozhodují týmy odborníků v souladu s monitorovanou radiační situací a jejím předpokládaným vývojem. Proto na vyhlášená opatření reagujte klidně, plňte je rozvážně a bez zbytečných prodlev. Kontaminaci radionuklidy ani ionizační záření nemůžete svými smysly vnímat, jako například kouř, zápach, vodu a projevy devastující projevy  větru. Jste proto zcela odkázáni na signály a pokyny záchranných a evakuačních týmu. Pamatujte na to a usnadněte jim práci ukázněným a chápavým přístupem. Přispějete tak i k ochraně svého zdraví.
Může se také stát, že nebude k dispozici elektrický proud a vlivem silné radiace nebude možný přenos telekomunikačních signálů. V tomto případě se počítá s nasazením tlampačů na hasičských vozech, které budou občanům potřebné informace předávat.
Zásadním současným problémem vnějšího havarijního plánování JE Te-melín však je jeho naprostá neprocvičenost. Nebyla vůbec ověřována  při-pravenost obyvatelstva na těžkou havárii JE Temelín, a to ani v zóně vnějšího havarijního plánování.
Na přípravě havarijních plánů se nepodílela veřejnost, jak je běžné ve vyspělých zemích provozujících riziková zařízení.
Poznámka k jódové profylaxi:
Při havárii jaderného reaktoru uniká rovněž radioaktivní jód, který má tendenci ukládat se ve štítné žláze. Hromadění radioaktivního jódu je možné předejít užitím neradioaktivního jódu, který nasytí štítnou žlázu a zabrání hromadění radioaktivního jódu. Za tím účelem se podává jodid draselný v tabletách na doporučení havarijní ko-mise, které občané obdrží prostřednictvím televize nebo rozhlasu. Tablety jódu je nutné požít ihned po vyhlášení doporučení pro jejich užití. Zpoždění v  požití má za následek snížení ochranných účinků. Některé osoby mohou být vůči preparátu citlivé (týká se zejména lidí po 40 až 45 roce věku). Měli by se poradit s lékařem, jak postupovat s ohledem na plánovanou jódovou profylaxi.

Zdroj: http://www.zelenazivotu.cz/index.php/component/content/article/5-uzitecne-informace/13-jak-se-chovat-havarie

Pavel 28.08. 2012

Související příspěvky

 • No related posts found
JE-Evropa

Francouzský provozo

U stavebních komponent jaderných elektráren se měl vyskytnout výrobní problém. Paříž ...

OZE

Význam jaderné ene

Jaderná energetika je stále častěji zmiňována jako možná alternativa pro ...

ekologie

Německo: Obnoviteln

Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny se v druhém ...

fukushima

Japonsko zvažuje vy

Skladovací kapacity pro kontaminovanou vodu z Fukušimy pomalu dochází. ...

Atomkraftwerke-Japan

Nový japonský mini

Nový japonský ministr životního prostředí Šinjiro Koizumi si přeje, aby ...

Gundremmingen

Mnohé jaderné reak

Podle německé zelené političky chybí u celkem 18 jaderných reaktorů ...

Dukovany

Staré jaderné blok

Poté co Evropský soudní dvůr v uplynulých dnech označil prodloužení ...

Anschober

Hornorakouský zemsk

Na „nebezpečné vyhrožování“ provozovatele jaderné elektrárny Temelín, firmy ČEZ, si ...

mapa-ulozist

Nabídka peněz za u

Česká vláda chce přesvědčit obce penězi/ nabídka peněz vyvolala nevoli ...

Dukovany

Česká republika ch

Česká republika bude dál rozvíjet jadernou energetiku. „Není žádná jiná ...

OZE

Sylvia Kotting – U

Předsedkyně výboru životního prostředí německého Zemského sněmu, zelená poslankyně Sylvia ...

Uloziste

Starý spor kolem no

Mnichov /Hannover – Dva roky po obnoveném začátku hledání vhodného ...

Svycarsko-JE Dungenes

Výzkum veřejného

Curych – 64% Švýcarů se vyslovilo pro ukončení jaderné energetiky. ...

Dukovany

Porucha při najíž

Po ukončení údržby druhého bloku české jaderné elektrárny Dukovany, která ...

JE-Evropa

Spuštění belgick

Brusel (dpa) – Spuštění belgického jaderné elektrárny Tihange 2 v ...

Phillipsburg

Německo: JE Philipp

Po zjištěném defektu na nouzovém agregátu je druhý blok německé ...

Brokdorf

Německo: jaderná e

Německá jaderná elektrárna Brokdorf je odstavena, i když podle plánu ...

KKW BEZNAU, KKB, ATOMKRAFTWERK BEZNAU, REAKTOR, ATOMSTROM, ATOMKRAFT, ATOMKRAFTWERK, KERNKRAFT, KERNKRAFTWERK, KKW, AKW, ATOMENERGIE, REAKTORBLOCK 1, REAKTORGEBAEUDE 1, BEZNAU 1,

Švýcarsko: Jadern

Jaderná energetika: Švýcarská jaderná elektrárna Bezna I v Döttingen ...

Uloziste

Evropský poslanec L

Evropský poslanec Lukas Mandl vystoupil společně s oblastní ÖVP proti ...

ekologie

Povědomí o životn

Tiskové prohlášení německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a ...

Uloziste

Německo: Hledání

Gorleben / Berlín – Podle odbornice strany Zelených v oblasti ...

Uloziste

Dolnorakouské regio

Česká vláda pokračuje ve svém hledání vhodného místa pro trvalé ...

Dukovany

Rozvoj jádra v Čes

V případě stavby nových jaderných bloků se chce český stát ...

index

Fotografie na výsta

DÜSSELDORF – Výstava „Fukušima – varovné připomenutí“ v Düsseldorfu ukazuje ...

Gundremmingen

Jaderná energie: ko

S politicky vynuceným odchodem od energetických technologií má již Německo ...

VB-reaktory

Antiatomová politik

Horní Rakousko – Rok 2019 bude rozhodujícím rokem pro další ...

Gundremmingen

Německo: radioaktiv

Odpad z jaderné elektrárny Gundremmingen by mohl být spálen v ...

VB-reaktory

Japonská firma Hita

Japonský koncern Hitachi ruší své plány na výstavbu jaderných bloků ...

Asse-sklad2

Německo: Spolkový

Mezi ekology a spolkovým úřadem existuje spor o zapojení veřejnosti ...

demonstrace-traktory

Německo: 40-ileté

Archiv v Gorlebenu plánuje ve spolupráci s Institutem pro didaktiku ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ